China 2013 (groß)

SF-Munich TRIO in CHINA

SF-Munich TRIO in CHINA October-November 2013

SF-Munich TRIO in CHINA in October-November 2013
with concerts in Beijing, Hangzhou, Xuzhou, Wuhan, Shanghai, Chengdu and others